Postitatud

E-residentsus muudab residentide ärijuhtimise tõhusamaks

Eestis võtab uue ettevõtte asutamine aega alla päeva! Jah, tegu on võrdlemisi kiire protsessiga. Laialdaselt on teada ka fakt, et ettevõtte asutamiseks ei pea omama Eesti kodakondsust ega elama Eesti riigis. Sellest tulenevalt on hulgaliselt ettevõtteid, mille omanikud on välisriigi kodanikud, juhtides Eesti äriregistrisse kantud ettevõtet piiri tagant. Alljärgnev annab ülevaate e-residentsuse plussidest residendist ettevõtjale ning lisaks on välja toodud, kes ja kuidas saab e-residentsust taotleda.

E-residentsuse plussid residendist ettevõtjale

Alates 2015. aastast võimaldab Eesti riik ainukese riigina maailmas e-residentsust. Tegu on virtuaalse resitentsusega, mille abil saab välisriigi kodanik turvalise ligipääsu Eesti riigi nii era- kui ka avaliku sektori e-teenustele. Ehk e-residentsus võimaldab residendil kasutada digitaalse identiteedi abil samasuguseid e-teenuseid, mis on kättesaadavad Eesti elanikest ID-kaardi omanikele.

Kuidas võimaldab e-residentsus muuta ettevõtte juhtimise piiri tagant residentidele lihtsamaks? Oletame, et Itaalias elav Itaallane on Eesti äriregistrisse registreerinud ettevõtte (nt pizza restoran). Restorani raamatupidamise korraldamiseks ostetakse teenust sisse ühelt Eesti raamatupidamisfirmalt. Antud raamatupidamisfirma raamatupidaja vajab aga pizza restorani raamatupidamise teostamiseks volitusi. Järgnevalt on võrreldud vajalike dokumentide ajamis protsessi e-residendi ja mitte e-residendi jaoks. 

Ei oma e-residentsust. Ettevõtte raamatupidamiseks on vaja ligipääsu Eesti Maksu- ja Tolliameti (EMTA) e-teenustele nii ettevõtjal kui ka raamatupidajal. EMTA-ga lepingu sõlmimiseks ja ligipääsu tegemiseks raamatupidajale tuleb ettevõtjal minna EMTA kontorisse või koostada raamatupidajale notariaalne volitus. Ettevõtja peab ka Äriregistri portaalis määrama andmete sisestaja, kuid mitte e-residendil antud võimalus puudub. Jah, raamatupidajal on küll võimalik ettevõtte aruandeid koostada, kuid pärast aruande koostamist tuleb see välja printida, esitada juhatusele allkirjastamiseks, seejärel skaneerida allkirjastatud aruanne, lisada PDF-formaadis ja seejärel äriregistrile esitada. See on aga ettevõtjale tülikas ja aeganõudev.

Oman e-residentsust. Kõik toimingud saab teostada EMTA ja Äriregistri veebileheküljel.

E-residentsus aitab oluliselt toimingute teostamise aega vähendada. Selleks, et muuta raamatupidamisteenust klientidele efektiivsemaks, tuleks kasutada riigi poolt loodud IT võimalusi.

Lisaks võimaldab e-residentsus...

Riigi poolt loodud turvatud digi-ID on kindlasti hea võimalus Eesti ettevõtete välisklientidele ja partneritele asju ajada siinsete firmadega. Kuid digi-ID eeliseid on teisigi:

 • Dokumentide digitaalne allkirjastamine
 • Sisse logimine kõikidesse portaalidesse ja infosüsteemidesse, mis tuvastavad Eesti ID-kaarti.
 • Asutada internet teel Eesti äriühing ning osaleda aktiivselt selle juhtimises, elades teises riigis.
 • Kasutada Eesti internetipanku.
 • Krüpteerida dokumente.
 • Esitada aruandeid äriregistrisse ja maksuametisse.
 • Täita Eesti tuludeklaratsiooni.
 • Kasutada Eesti digiretsepte.
 • E-resident saab kasutada Maksu- ja Tolliameti e-teenuseid samadel tingimustel nagu Eesti ID-kaarti omavad isikud.

E-resident saab kasutada kõiki eesti.ee e-teenuseid. Kui Teil on uue ettevõtte registreerimise soov, siis seda on võimalik teha mugavalt ja kiirelt, interneti vahendusel, e-äriregistris. Kuid selleks peavad olema kõik ettevõtte asutamisega seotud isikud, kes ei ole Eesti kodanikud, e-residendid, kellel on olemas digi-ID, mis võimaldab digiallkirjastada esmakandeavaldus ja asutamisdokumendid. 

Kui ettevõtja vajab infot koostööpartneri kohta, siis eesti.ee e-teenuste keskkonna kaudu on võimaldab tutvuda Eestis registreeritud ettevõtete üldandmetega. Näha tema ettevõtte kehtivaid tegevuslube, majandustegevusteateid, ettekirjutusi ja tegutsemiskeelde. Seega digi-ID olemasolul on võimalik koguda vajalikku infot Eestis registeeritud ettevõtte kohta.

Majandustegevuse register võimaldab interneti vahendusel esitada mugavalt loataotlusi ja teateid majandustegevuse alustamiseks erinõuetega tegevusalal, muuta kehtivates lubades ja teadetes majandustegevuse andmeid, teatada tegevusloa peatamisest või tegevuse lõpetamisest. Võimalik on vaadata ka erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtete üldandmeid, kehtivaid tegevuslube ja majandustegevusteateid, ettekirjutusi ja tegutsemiskeelde jm.

Eesti.ee veebilehel on võimalik kategoorias töökeskkond ja personal tutvuda töötajate e-tunnistusega, kontrollida tunnistusel olevate andmete kehtivust ja vajadusel ka tunnistust alla laadida. Samuti on võimalik taodelda erinevaid tõendeid ettevõtjana. Võimalik on siseneda ka tööinspektsiooni kliendiportaali, mille kaudu saab tööandja ja eraisik tööinspektsiooniga elektrooniliselt suhelda ja dokumente vahetada. Kontroolida ka oma töötajate ravikindlustuse andmeid haigekassas jm.

eSTAT võimaldab ettevõtte, asutuse ja eraisiku andmete esitamist statistikaametile. 

Kui ettevõtte jaoks on vaja uusi tööruume, siis tuleb kasuks tutvumine e-kinnisturaamatuga.  Antud keskkond sisaldab andmeid kõigi Eesti kinnistute kohta. Näiteks andmeid kinnistu pindala, omanikke, piirangute, kinnistuid koormavate hüpoteekide kohta jm. 

Rohkemate võimalustega, mida tänu e-residentsusele saab interneti vahendusel kasutada, tutvu eesti.ee veebikeskkonnas.

Kuidas saada e-residentsus?

E-residentsust saab taoteleda vähemalt 18-aastne, Eesti riigis mitte resideeruv isik, kes omab seost Eesti riigiga või põhjendatud huvi Eesti e-teenuste kasutamise vastu. E-residenstuse puhul ei ole tegemist õigusega, mida jagatakse kõigile soovijatele. Tegemist on hüvega, mis antakse juhul, kui resident on esitanud e-residentsuse saamiseks taotluse ja läbinud riigi poolse kontrolli. E-residentsus antakse ainult usaldusväärsetele isikutele.

E-residentsust saab taotleda:

Riigilõiv e-residendi ID-kaardi taotlemisel on 100 eurot. 

Oluline on teada

E-residentsus ei ole kodakonsus, maksuresidentsus, elamisluba ja Eestisse või Euroopa Liitu sisenemise luba. E-residendi digi-ID ei ole füüsilist isikut tõendav ega reisidokument ja sellel ei ole fotot.

Vajad raamatupidamisteenust?

Finance Management OÜ pakub raamatupidamisteenust nii Eestis kui ka Soomes. Tegutseme raamatupidamise ja finantsanalüüsi alal aastast 2000. Raamatupidamisteenuse pakkumise või lisainfo saamiseks võta julgelt ühendust info@five.ee või helista: 6141468

Postitatud

Praktikandi võtmine praktikale

Valdaval enamusel, kõrgkoolis õppijatest, toob kevad südamesse ärevuse, võiks isegi öelda, et kerge hirmutunde. Miks? Hakatakse muretsema kohustusliku praktika läbimise pärast. Peas tiirlevad küsimused, kas ma leian sobiva praktikakoha, kas ma saan praktika läbitud… Võetakse CV Keskus lahti ja alustatakse otsinguid. Mõnes kuulutuses on kandidaadi eeliseks välja toodud eelnev töökogemus, antud valdkonnas. Teises aga märgitud eeliseks inglise, vene ja soome keele oskus. Praktika otsijat valdab hirm, et enne sobiva praktikakoha leidmist saab suvi läbi. Järgnev blogipostitus on kindlasti abiks nii praktikakoha otsijale kui ka praktikandi värbajale.

Praktika eesmärk

Enamasti kooli kohustuslikud ained rikastavad õppijaid teoreetiliste teadmistega. Praktilisi teadmisi jagab pigem õppekava kohustuslik osa, praktika. Võimaldades rakendada varem hangitud teoreetilisi teadmisi ja kogemusi, erialases töökeskkonnas.

Praktika läbimisel jälgitakse peamiselt õppeasutuse poolt koostatud praktikajuhendit. Antud juhendis on välja toodud eesmärgid ja ülesanded, mida tuleb praktika käigus praktikandil täita. Arvestada tuleks ka sellega, et praktikandiks on enamasti algaja, kellel on soov proovida ja näha erialast tööd reaalses töökeskonnas. Saades uusi teadmisi ja kindlust, et eriala valides on tehtud õige otsus. Seega praktika eeldab juhendaja head juhendamist ja kannatliku meelt. Jah, kannatlikku meelt, sest on üpriski tõenäoline, et praktikandil, kes on alles sisenenud antud valdkonna tööellu, tuleb sisse rohkem vigu ja ei pruugi kohe hoomata tööülesandeid, mis kogenud töötajal tuleb unepealt. 

Mis on praktikandi eesmärk praktikal? 1. Saada tehtud kohustuslik praktika. 2. Pingutada, et lisaks heale praktikatagasisidele saada tulevikus praktikakohast reaalne tööpakkumine. 

Mis on juhendaja eesmärk praktikandi juhendamisel? Anda praktikandile võimalikult hea praktiline kogemus, et praktikant oleks nõus ka edaspidi ettevõttes tööd jätkama, kui talle tehakse reaalne tööpakkumine.

Selleks, et praktika sujuks võimalikult hästi nii praktikandi kui ka juhendaja jaoks tuleks nii praktikandil enne praktika otsimist, kui ka juhendajal enne praktikandi praktikale võtmist, tutvuda hoolikalt praktika juhendiga. Sellisel juhul saavad praktikant ja juhendaja olla kindlad, et praktikakoht pakub praktikandile vajaminevaid oskuseid ja teadmisi.

Keda võetakse praktikale​

Pole harv juhus, kus praktika kohast kujuneb praktikandi esimene pikaajaline töökoht. Keda aga üldse võetakse praktikale?

Praktika puhul ei ole tegemist töösuhtega, seega “ametlikult” pääseb praktikale töötukassa või kooli vahendusel. Töötukassa pakub tööturuteenusena tööpraktika võimalust inimesele, kes on jäänud töötuks. Kool saadab õpilase või üliõpilase kutse- või erialapraktikale.

Praktikant kutseõppeasutusest ja rakenduskõrgkoolist

Kutseõppurite praktikat reguleerib kutsehariduses haridus- ja teadusministri määrus „Praktika korraldamise ning läbiviimise tingimused ja kord”. Kooli, õppuri ja töökoha vahel sõlmitakse praktikaleping. Kutseõppuri praktikaga seotud kulud hüvitab osaliselt riik, kuna kutseõppeasutuse seaduse kohalselt on praktika olulise suurusega osa õppest.

Koolipraktika puhul peab kutseõppeasutus tagama ettevõttepoolse(te) juhendaja(te) tasu, mis on kuni 50% riikliku koolitustellimuse koolituskoha maksumusest.

Praktikant üldhariduskoolist ja ülikoolist

Üldhariduskooli ja ülikooli praktikat ei reguleeri kutseõppeasuste seadus, seega praktika saab toimuda töölepingu alusel. Ülikoolid on ise välja töötanud praktikajuhendid, vastavalt erialadele. Tavaliselt on ülikoolide kohustusliku praktika kestvuseks neli nädalat. Muidugi kõik oleneb omandatava eriala õppekavast.

Praktikandi võtmine töötukassa kaudu

Töötukassa kaudu võetakse praktikale, töötuks registreerituid, kes otsivad parajasti tööd. Praktikakoha sobivust hindab töötukassa. Tööpraktika kestvus on maksimaalset neli kuud. Keelatud on sõlmida praktikandiga tööleping ja maksta talle töötasu. Antud juhul oleks tegemist töösuhtega ja töötukassa lõpetab sellisel juhul nii praktikandi töötuna arveloleku kui ka praktika.  Tööpraktika korraldamiseks sõlmitakse haldusleping. Praktika ajal makstakse tööandjale juhendamistasu. Esimesel kuul 25,6, teisel kuul 19,2, ning kolmandal ja neljandal kuul 12,8 eurot päevas. Juhendamistasu arvutatakse ja makstakse välja osavõtulehe alusel, mida täidab tööandja. Praktikandile tasutakse töötukassa poolt stipendiumi ja hüvitatakse sõidu- ning majutuskulud. 

Praktikatasu praktikandile

Kuidas professionaalne raamatupidaja aitab säästa ettevõtte raha?

Jah, mainin kohe, et praktika läbijale ei ole ettevõtte poolt tasu ette nähtud. Kui firma soovib, siis võib praktikandile tasu maksta aga see ei ole kohustuslik, kuna praktikat läbib enamasti algaja, kes on lühiajaliselt praktikal, et omandada kogemusi ja teadmisi. Kui ettevõte otsustab, et ei maksa praktikandile tasu, siis soovituslik oleks fikseerida tasuta praktika eraldi lepinguga. Tuues välja, et praktika eesmärgiks on teadmiste ja kogemuste tasuta omandamine.

Kõige sagedamini makstakse praktikandile töötasu, juhul kui praktikal pakutakse konkreetseid tööülesandeid, mis toovad ettevõttele otsest kasu. 

Kõige väiksema tõenäosusega makstakse praktikatasu kohtades, kus praktika soovijaid on palju ja seetõttu ka praktikale saamine on keerukam. Sellisel juhul on juba praktikandid ise vastutulelikumad praktika tasuta läbimisele. Peaasi, et praktika saaks tehtud.

Ettevõtte praktikajuhendaja toetus

Teatud juhtudel on võimalik taotleda praktikajuhendaja toetust. Seda reguleerib “Ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord”.

Toetuse  eesmärk on stimuleerida ülikoolide, rakenduskõrgkoolide, kutseõppeasutuste ja ettevõtete koostööd õppepraktikate kvaliteetseks korraldamiseks ja motiveerida ettevõtteid kasutama kogenud töötajaid õppurite juhendamisel. Toetust antakse järgmistes Eesti kõrgharidusstandardi ja kutseharidusstandardi alusel kehtestatud õppevaldkondades õppivate praktikantide juhendamiseks: loodus- ja täppisteadused; tehnika, tootmine ja ehitus; humanitaaria ja kunstid (ainult kunstide õppekavagrupp). 

Soovitused õppijatele, kes otsivad praktikakohta

Peamine soovitus oleks, et võtke vabalt! Kui on olemas soov ja tahe praktikat läbida, siis leiate ka koha, kus seda teha. Mina veel ei tunne inimest, kellel oleks kool jäänud praktika pärast lõpetamata. Kui eelnev ei aidanud hirmust üle saada, siis mõtle, kas sa kartsid gümnaasiumi lõpueksamite pärast? Said sa need tehtud? Kas sa kartsid, et äkki ei saa kõrkkooli sisse või seda, et just sina oled see, kes ei saa autojuhilube? Ometi tänasel päeva istud sa autoroolis. 🙂 Täpselt sama moodi saad sa ka oma praktika tehtud!!

Kuna tihti ei tule ise kohe kõige peale, siis soovitan kohti, kust võib leida sobiva praktikakoha:

 • CV Keskus;
 • CV Online;
 • tutvusringkond;
 • Sinu valdkonna grupid facebookis. Lisa sinna oma praktikasoovi avaldus. Näiteks, kui soovid läbida praktikat majandusarvestuses, siis lisa sooviavaldus facebooki gruppi “Raamatupidamine, majandusarvestus ja maksundus”;
 • Mõtle oma kodukoha ettevõtetele, nt linna- või vallavalitsus, kohalikud firmad jne. ;
 • Küsi mõnelt õppejõult, äkki ta teab mõnda praktikakohta.

Soovitused praktikandi leidmiseks

Tihti on praktikandi võtmise puhul ettevõttel kõige suuremaks kuluks ajakulu… Uue inimese juhendamine võtab alati aega ning keegi peab seda tegema oma tööajast. Selleks, et praktikandi peale kulutatud ajast ei hakkaks kahju, tasuks kulutada aega sobiva praktikandi leidmiseks. Järgnevalt on välja toodud mõned kohad, kust leida sobivat praktikanti:

 • edastada teave praktikandi otsingust kooli, kus õpetatakse ettevõttega seotud eriala
 • tööportaalid;
 • ettevõtte valdkonna sotsiaalmeedia grupid.

Edu praktika juhendajatele ja praktikantidele!