Seekordne blogipostitus on suunatud eelkõige neile, kellel on töötajaid Soomes. Arvatavasti olete juba teadlikud, et uuest aastast (1.1.2019) võeti Soomes kasutusele tuluregister (www.tulorekisteri.fi). Tegu on riikliku andmebaasiga, mida haldab maksuamet ja kuhu tööandjad teatavad nende poolt töötajatele töö eest makstud töö- ja teenustasud, mitterahalised hüvitised (erisoodustused) ja muud töösoorituse põhjal makstud väljamaksed. Teatada tuleb ka maksuvabad ja maksustatavad kuluhüvitised ehk makstud päevarahad, toidurahad ja sõiduhüvitised. NB! Tuluregistrile teatatavatel andmetel ei ole kehtestatud eurodes väljendatud alampiiri, seega teatada tuleb kõik andmed.

Kokkuvõtlikult, deklareeritavad andmed on töötasu, erisoodustused, preemiad, tsiviilõiguslike lepingute tasud, muud teenitud tulud, maksuvabade ja maksustavate kulude hüvitised.

Andmete deklareerimine tuluregistrisse

Väljamaksete teade tuleb edastada viie kalendripäeva jooksul alates maksepäevast, iga isiku ja iga maksepäeva kohta eraldi. Maksepäevaks loetakse palgapäeva ehk päeva, millal väljamakse oli saaja jaoks kasutatav. Ka ajutise tööandjana tegutsev ettevõte peab esitama andmed sama põhimõtte alusel.

Tööandja eriteade esitatakse kord kuus, maksmisele järgneva kalendrikuu 5. päeval. Eriteatega teatatakse makstud tööandja haiguskindlustusmaksu kogusumma ja sellest tehtud võimalikud mahaarvamised. Soome Maksuameti tööandjaregistrisse kuuluv tööandja peab lisaks esitama andmed “Palgamakseid ei ole” juhul, kui kõnealuses kuus ei ole väljamakseid. Ajutine tööandja peab tuluregistrile esitama tööandja eriteate ainult nende kuude kohta, mil väljamakseid on tehtud.

Tuluregistri plussid

Kui eelnevalt, 2018. aasta lõpuni, esitati makstud tasude deklaratsioonid eraldi Soome Maksuametile, töökohajärgsele penioniasutustele, Töötuskindlustusfondidele, siis nüüd jõuavad tuluregistristri kaudu inimeste palgaandmed reaalajas kõikidesse eelmainitud asutustesse ehk tööandjad peavad töötajate andmed kandma vaid tuluregistrisse, kuhugi mujale enam midagi edastama ei pea. Lisaks võib plussideks pidada alljärgnevat:

  • Annab Soome palgasaajatele ülevaate nende sissetuleku(te) kohta.
  • Töötajad näevad, milliseid ametkonnad on nende andmeid vaadanud.
  • Eri toetuste taotlemiseks ei ole vaja esitada palgatõendit, kuna andmed on juba tuluregistris.
  • Ametkonnad saavad tuluregistrist kätte vajaliku info töötajate palga ja muude tulude andmetest. Näiteks andmed töötajate haiguspuhkuse või emapuhkuse kohta.
  • Edaspidi on võimalik tuluregistrist kontrollida inimese andmeid palkade ja pensionite kohta ning taotleda töötutoetust.

Tuluregistri miinused

Juhul kui töötajale makstakse palka mitu korda kuus, siis sellisel juhul tuleb iga väljamakse deklareerida tuluregistris. See tähendab raamatupidajate töömahu suurenemist ehk raamatupidamiskulude kasvu, seoses palgaarvestusega. Seega võib antud aspekti lugeda põhiliseks miinuseks.

Andmete saatmine tuluregistrisse

Andmed tuleb tuluregistile saata elektooniliselt. Andmete esitamine pabervormil on lubatud ainult erilisel põhjusel (olukord, kus ei saa mõistlikult eeldada andmete deklareerimist elektrooniliselt. Näiteks ajutisel tööandjal või välismaalasel ei ole võimalik andmeid elektrooniliselt deklareerida.) Soovituslik on esitada vajalikud andmed tuluregistrisse otse palgasüsteemi kaudu, kui palgaprogrammi on sisse ehitatud tehniline tuluregistri liides. Andmeid saab edastada ka tuluregistri asjaajamisteenuse kaudu, kuhu on võimalik sisse logida internetipanga kaudu või muude elektroonilise identifitseerimise vahenditega.

Oluline teada

Enne 1.1.2019 makstud väljamaksete deklareerimine ja andmete korrigeerimised tehakse igale ametiasutusele eraldi. 2019. aastal peavad väljamaksete tegijad esitama deklaratsioone nii tuluregistrile kui ka eraldi ametiasutustele 2018. aasta ja sellele eelnevate aastate osas.

Mida toob tuluregistrile 2020. aasta?  2020. aasta laieneb infosaajate hulk veelgi. Juurde tulevad töötukassa, kahjukindlustusseltsid ja omavalitsused. Samuti alates 2020. aastast kantakse registrisse pensionid ja muud toetused.