Müüdud kauba, või teenuse osutamise pealt tuleb nii eraisikul, kui ka juriidilisel isikul täita maksukohustust. Alates 2019. aastast võimaldab LHV panga ettevõtluskonto eraisikutest ettevõtjatel täita maksukohustust, ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel. Järgnevas blogipostituses on võimalik täpsemalt lugeda LHV ettevõtluskontost ja antud konto maksustamisest.

LHV ettevõtluskonto

LHV ettevõtluskonto on mõeldud eraisikust ehk füüsilisest isikust ettevõtjale. Ettevõtluskontole kantakse ainult teenuse osutamisest ja/või kauba müügist saadud summad. Kõikide summade pealt, mis laekuvad ettevõtluskontole, tasutakse ettevõtlustulu maksu. Ettevõtluskonto omanik ei pea muretsema raamatupidamise arunnete, igakuisete maksudeklaratsioonide ega maksude tasumise pärast- kõik toimub automaatselt. Ettevõtlustulu maksu arvutatakse ettevõtluskonto laekumiste alusel.

Maksukohustuse suuruse arvutamine

Eelnevalt oli juttu, et maksukohustuse suurus sõltub kuu vältel ettevõtluskontole laekunud summast ning maksustamisperiood on kalendrikuu.

Järgnevalt vaatame, kuidas arvutatakse maksukohustuse suurus:

 1. Krediidiasutus esitab Maksu- ja Tolliametile andmed,  maksumaksja ja tema ettevõtluskontole laekunud summa kohta.
 2. Maksu- ja Tolliamet arvutab ettevõtlustulu maksu summa ja edastab selle krediidiasutusele. 
 3. Krediidiasutus broneerib Maksu- ja Tolliametilt saadud informatsiooni alusel maksumaksja ettevõtluskontol maksukohustuse suurusele vastava summa. 
 4. Krediidiasutus kannab maksustamisperioodil broneeritud ettevõtlustulu maksu, Maksu- ja Tolliameti kontole maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 10. kuupäevaks. 

Kui eraisik sõlmib lepingu, ettevõtluskonto avamiseks, annab ta nõusoleku ja korralduse, et LHV Pank broneerib kontole laekunud summadelt ettevõtlustulu maksu ning kannab antud maksu üle Maksu- ja Tolliametile.

Kui suur on ettevõtluskontolt kinnipeetud maks​

Arvestada tuleb asjaoluga, et kui aastane käive on kuni 25 000€, siis ettevõtluskontole laekunud summadelt kinnipeetav maks on 20%, sisaldades nii tulu- kui ka sotsiaalmaksu.

Kuna Eestis kehtib tulumaksu kinnipidamise määr on 20% ja sotsiaalmaksu määr 33%, siis ettevõtluskontole laekunud summadelt kinnipeetav maks, jaguneb järgnevalt: 

 • Tulumaksumäär 20/53
 • Sotsiaalmaksu määr 33/53

Kui inimene on sõlminud lepingu kogumispensioniga, siis jaguneb kinnipeetav maks järgnevalt:

 • Tulumaksu osakaal 20/55
 • Sotsiaalmaksu osalaal 33/55
 • Kogumispensioni osakaal 2/55

NB! Kui aastane käive ületab 25 000€ ja on kuni 40 000€ siis ületava osale kehtib maksumäär 40%. Üle 40 000€ aastakäibe puhul ettevõtluskontot kasutada ei saa.

Ettevõtluskonto, kellele ja kellele mitte?

Enne ettevõtluskonto avamist on tähtis teada, et ettevõtluskontole laekunud summadelt ei saa maha arvata teenuse osutamise ja/või kauba müügiga seotud kulusid. Ettevõtlustulu maksuga läheb maksustamisele kogu summa, mis on ettevõtluskontole laekunud. 

Seega, ettevõtluskonto on sobilik pigem neile, kelle peamiseks kuluartikliks on enda aeg. Juhul kui kasutada kontot kauba vahendamiseks, siis suure tõenäosusega on kauba omahind üsna suureks kuluks. Kauba müügist laekunud summalt, kauba omahinda enne maksustamist maha arvata ei saa. Maksustamisele läheb kogu kontole laekunud summa. 

Samuti ei ole mõistlik kasutada ettevõtluskontot igapäevaste tehingute tegemiseks, et vältida ekslike kannete tegemist Maksu- ja Tollimatile.

Tehingu teostamist kinnitav dokument

Eelnevalt sai mainitud, et ettevõtluskonto omanik ei ole raamatupidamiskohustuslane. Seega ei väljasta ta ka arveid, kauba ja/või teenuse ostjale. Kuid ostjaks võib olla nii teine eraisik kui ka juriidiline isik. 

Teenuse osutamisel või kauba müügil juriidilisele isikule on sobiv kuludokument:

 • kirjaliku lepingu, kus on kirjas vajalikud andmed;
 • pangakonto väljavõte (maksekorraldus);
 • makseterminali kviitung;
 • kassa väljaminekuorder, mis sisaldab kauba või teenuse nimetust, kogust, hinda ja summat.

Juriidilisel isikul tekib tulumaksu tasumise kohustus (määr 20/80), mis võrdsustab maksukoormuse tavapärase töösuhte maksukoormusega. Võimaldades vältida tavapärase töösuhte suunamist soodsamale ettevõtluskontole.

Teise eraisikuga võib sõlmida ka lihtsalt suulise kokkuleppe.

Kui ettevõtluskonto omanik saab teenuse osutamisel või kauba müügil sularaha, siis kannab ta selle oma ettevõtluskontole, et täita maksukohustust.

NB! Ettevõtluskonto omanik peab juriidilist isikut teavitama, et osutab teenust ettevõtluskonto kaudu. Sellisel juhul on juriidilisel isikul kohustus deklareerida tasutud summad vormi TSD lisas 6 koodi 6080, kui ettevõtlusega mitteseotud kulud. Kui ettevõtluskonto omanik ei teavita, et osutab teenust ettevõtluskonto kaudu, siis on juriidilisel isikul kohustus füüsiliselt isikule teenuse osutamise eest tehtud väljamakse maksustada tavapäraselt kõigi tööjõumaksudega.

Õigus ravikindlustusele

Ravikindlustuse õigus on neil ettevõtluskonto kasutajatel, kelle kuu käive ületab 1375€. Kui kalendrikuus laekub inimese eest eelmise kuu sotsiaalmaks, miinimumkohustuse ulatuses. 2019. aastal on selleks 165€ (500 x 33€).

Kindlustuskohustus tekib peale sotsiaalmaksu laekumist (10. kuupäeval) järgmisel päeval ja peatub ühe kuu möödumisel, kui järgmise kuu 10. kuupäevaks ei ole sotsiaalmaksu miinimumkohustus täidetud. 

Andmed inimeste kohta, kelle eest on laekunud sotsiaalmaksu, miinimumkohustuse ulatuses, esitada Maksu- ja Tolliamet haigekassale.

Tasub teada

 • Ettevõtluskontoga ei ole võimalik taotleda ettevõttele suunatud ettevõtluse alustamise toetusi.
 • Ettevõtluskonto omanik ei tohi olla käibemaksukohustuslane ega tegeleda füüsilisest isikust ettevõtjana samal või sarnasel tegevusalal.
 • Ettevõtluskontolt ei ole lubatud väärtpaberi tehingud.
 • Laekunud ettevõtluskonto tulult ei ole füüsilisel isikul õigus tuludeklaratsioonis teha mahaarvamisi.
 • Ettevõtluskonto omanik näeb ettevõtluskonto kõiki laekumisi ja maksuarvestust e-maksuameti/e-tolli kaudu.
 • Selleks, et avada LHV pangas ettevõtluskonto, peab olema LHV klient.