Kas ka sinu eesmärk on saada rikkaks või vähemalt rikkamaks?  Samas tunnistad endale, et tõenäoliselt mingit uut arvutiprogrammi või Startup´i sa nii muuseas välja ei mõtle. Eestis on tohutupalju e-poode, kaubanduskeskuseid jt ärisid, aga ükski ettevõte ei tegutse lihtsalt ajaviiteks, kõigil neil on ühine eesmärk- teenida kasumit. Kuskilt on müüdav kaup pärit ja letihind on kahtlemata kõrgem kui kauba omahind. Kindel on aga see, et kauba importimisel kolmandatest riikidest on aastatega seadused ja nõuded muutunud üha rangemaks. Allolevas artiklis vaatleme, milliseid makse ja tasusid nõuab meie riik, kui kaup on imporditud kolmandatest riikidest. Iga ettevõtte eesmärk on teenida kasumit, seega tasub olla teadlik kuludest, mis kaasnevad kauba soetamisel.

Kauba import

Oletame, et ettevõtluse jaoks vajaminevat kaupa impordime sisse Hiinast. Kuna Hiina ei kuulu Euroopa Liitu, on tegu kolmanda riigiga. Impordiga on tegu, kuna mina kui Eesti resident ostan kaupa mitteresidentilt (Hiinast) ehk toon teise riigi kauba Eesti turule.

Esmalt tuleb teada, et kauba importimisega kaasnevad järgmised maksud: tollimaks, käibemaks ja aktsiis ning impordimaksude suurus sõltub kaubakoodist ja kauba päritoluriigist.

Kui Hiinast teele pandud kaup on jõudnud Eestisse ja saadetakse tolliprotseduurile Eesti Vabariigi territooriumil, siis sel hetkel tekib kauba import Eestis. Kuna import on tekkinud, siis kauba pealt tuleb tasuda tollimaks. Tegu on riikliku maksuga, mida makstakse kauba  importimisel kolmandatest riikidest, peale kauba saabumist üle Euroopa Liidu tollipiiri.

Eesti tolliterritooriumile imporditud kaup maksustatakse tollimaksu, tollitariifi alusel. Maksu eest tasub maksumaksja ehk kauba importja. Tollimaksu liike on erinevaid, kuid kõige enam kasutatakse maksu suuruse arvutamisel väärtuselist ehk ad valorem tollimaksu.

Nagu eelnevalt sai mainitud, siis tollimaksu arvutamiseks on vaja teada tollitariifi ehk tollikoodi. 

Lisaks on vaja teada tolliväärtust ehk tellitud kauba rahalist väärtust. Samuti netomassi (kg) ja riiki, kust tellitud kaup tuleb. Kui kõik eelnimetatud info on teada, siis selle põhjal on võimalik arvutada Maksu- ja Tolliameti leheküljel kauba importimisega kaasnev tollimaks.

Imporditava kauba maksustatava väärtuse moodustavad ühenduse kauba tolliväärtus ja kõik importimisel tasumisele kuuluvad maksud ning muud kauba sihtkohta toimetamisega seotud kulud. Imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka ei arvata käibemaksu. Samuti, osade imporditavatel kaupadel puudub tollimaks. 

Maksu- ja Tolliameti kalkulaator on abiks kontrollimaks, kas kaubal, mida sina soovid importida lisandub tollimaks, või mitte.

Kauba transport

Imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka arvestatakse ka transpordikulud. Tavaliselt sõlmitakse kauba transportimisel tehingu osapoolte vahel ostu- ja müügileping. Antud lepinguga on välja toodud müüja ja ostja vahelised kokkulepped transpordikulude osas.

Tavaliselt maksustatakse kauba importimisel veoteenust 0% maksumääraga. Antud maksumäära rakendamise põhjuseks on asjaolu, et käibemaksuga ei tohiks maksustada kaupa, mille tarbimine toimub väljaspool Euroopa Liitu, kaasa arvatud selle kauba välja viimisega seotud transpordikulusid. 

Impordi puhul on 0% maksumäära kohaldamise eelduseks asjaolu, et veoteenuse kulu on juba arvestatud imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka.

Käibemaks kauba importimisel

Lisaks tollimaksule tuleb arvestada ka käibemaksuga, mis lisatakse Eestisse imporditud kauba maksustatavale väärtusele. Käibemaksumäär on sama, mis nimetatud kauba riigisisesel müügil, enamasti 20% või 9%.

Käibemaksukohuslasel on võimalik esitada kauba importimisel käibemaksu deklareerimise luba.

Antud loa saab taotleda ettevõte, kes on täitnud järgnevad kolm punkti:

  • registreeritud maksukohustuslane järjestikku vähemalt eelnevad 12 kuud,
  • eelneva 12 kuu jooksul ei ole olnud tähtajaks esitamata maksudeklaratsioone,
  • eelneva 12 kuu jooksul ei ole olnud ajatamata maksuvõlga.

Käibemaksu deklareerimise luba on võimalik taodelda elektrooniliselt, esitades maksuhaldurile taotlus e-maksuameti/e-tolli infosüsteemi LUBA kaudu (luba antakse tähtajatult). Maksuhaldur eeltäidab tollideklaratsioonil arvestatud käibemaksu käibedeklaratsiooni lahtris. Antud luba vabastab käibemaksu kohesest tasumisest importimisel, tollideklaratsiooni alusel. Käibemaks tasutatakse sama kalendrikuu deklaratsioonis, arvestades eelnevalt ka kauba sisendkäibemaks maha. Ehk teisiti öeldes tehakse nn. plus-miinus arvestus. Tasumisele kuuluv käibemaksusumma tasutakse käibemaksudeklaratsiooni esitamise kuupäevaks. Käibedeklaratsioon esitatakse Maksuametile maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks.

NB! Kauba puhul, mis on imporditud ühendusevälisest riigist, arvatakse sisendkäibemaks maha ettevõtlusega tegelevalt ühendusevälisel riigi isikult saadud arve ja imporditud kauba andmetega tollideklaratsiooni alusel.

Kui kauba importinud maksukohustuslane tasub käibemaksu tolliagentuuri kaudu, on tal õigus sisendkäibemaks maha arvata pärast seda, kui toll on kauba vabastanud ja maksukohustuslane on saanud tolliagentuurilt kinnitatud tollideklaratsiooni. Enamasti arvestatakse sisendkäibemaks maha maksustamisperioodil, millal toll on kauba vabastanud.

Raamatupidamises tuleb tollideklaratsioonist (kui on kirjas, et kaup on vabastatud) lähtudes kajastada imporditava kaubaga kaasnev käibemaks, vastava kuu deklaratsioonil, järgmistes lahtrites:

  • 4.1 Impordilt tasumisele kuuluv käibemaks (+)
  • 1 1) Impordilt tasutud või tasumisele kuuluv käibemaks.

Sellisel juhul reaalselt firmal maksukohustust ei teki.

Mittekäibemaksukohustuslasel ja piiratud käibemaksukohustuslasel sisendkäibemaksu mahaarvamisõigus puudub.

Kaubakood

Kaubakood tuleb kauba sissetoomisel ja väljaviimisel tollideklaratsioonil alati deklareerida. Kaubakood on seotud kauba tolli-, aktsiisi- ja käibemaksuga maksustamisega, aga seda kasutatakse ka impordi- ja eksportpiirangute ning päritolureeglite rakendamisel, statistika koostamisel jne. Kõikidele kaupadele on võimalik määrata kaubakood. Kaubakoodi määramist nomenklatuuris nimetatakse kauba tariifseks klassifitseerimiseks.

Statistikaameti ettekirjutusel tuleb iga kuu esitada andmeid imporditava kauba kohta statistikaametile. Andmete edastamiseks on vajalik teada kaubakoodi, kogust ja maksumust.

Olles jõudnud lugemisega lõppu on sul ilmselt loetust tekkinud info üleküllus ja paras segadus. Ehk mõlgutad ka mõtteid, kuidas ja kellele tollimaksu kalkuleerimisega seotud toimingud üle anda. Siinkohal ei tasu pikalt pead murda, sest Five Raamatupidamise tarmukad raamatupidajad võtavad selle teema rõõmuga enda kanda.

Kõik need tollideklaratsiooni kajastamised raamatupidamises, statistikaametile andmete esitamine (vajadusel) jne on meie raamatupidajate igapäevatöös lahutamatu osa. Võid kerge südamega magada, kui tead, et sinu ettevõtte raamatupidamise eest vastutavad oma ala professionaalid!